POLTECHNIK – warunki sprzedaży

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów lub świadczenia usług zawieranych przez POLTECHNIK Spółkę z o.o. Sp.k. z siedzibą w Błoniach zwanym w dalszej części „Sprzedawcą” na rzecz innych podmiotów, zwanych w dalszej części „Kupującym”

2. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży lub świadczenia usług zawieranych między Sprzedawcą a Kupującym.

3. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umów mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży lub świadczenia usług pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym wyłącza stosowanie niniejszych Ogólnych Warunków Umów tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. W kwestiach nieunormowanych odrębną umową zastosowanie mają przepisy Ogólnych Warunków Umów.

4. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych stosowanych przez Kupującego.

II. Zawarcie umowy

1. Oferty sprzedaży towaru lub świadczenia usług przez Sprzedawcę są zawsze sporządzane w formie pisemnej i doręczane Kupującemu pocztą, faxem, e-mailem lub osobiście.

2. Załączniki do oferty (rysunki, wykresy, itd.) stanowią jej integralną część i są miarodajne jedynie w przybliżeniu, o ile nie określono ich jako jednoznacznych. Wykonanie produktu według wzoru przedstawionego przez Kupującego bądź sporządzonego według polecenia Kupującego zwalnia Sprzedawcę od odpowiedzialności za funkcjonowanie produktu. Sprzedawca nie ponosi w takim przypadku również odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody spowodowane przez ten produkt, chyba, że szkoda powstała w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Sprzedawcy

3. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego pisemnego zamówienia, opatrzonego pieczęcią firmy, datą oraz czytelnym podpisem osoby zamawiającej i pisemnego potwierdzenia przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę w terminie 10 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Brak pisemnego potwierdzenia zamówienia w wyżej wskazanym terminie przez Sprzedawcę uważa się za milczące przyjęcie zamówienia. Umowę uważa się wówczas za zawartą z dniem następującym po upływie ostatniego dnia przewidzianego do potwierdzenia zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach Sprzedawca może przyjąć zamówienie przesłane również pocztą elektroniczną. W takiej sytuacji, Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Brak przesłania potwierdzenia w terminie 5 dni roboczych oznacza nie przyjęcie zamówienia drogą elektroniczną.

4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzenia do niej zastrzeżeń przez Kupującego w zamówieniu, umowa zostaje zawarta dopiero z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami lub zastrzeżeniami.

5. Sprzedawca ma prawo żądać od Kupującego – przed przystąpieniem do realizacji zamówienia- ustanowienia na rzecz Sprzedawcy zabezpieczeń płatności w postaci: nieodwołalnej gwarancji bankowej, akredytywy, weksla in blanco, poręczenia osób trzecich, lub innych.

7. W przypadku zamówienia u Sprzedawcy usługi, która nie jest związana z towarem zakupionym od Sprzedającego lub nie jest objęta przedmiotem umowy o świadczenie usług, usługa może być wykonywana przez pracowników Sprzedawcy w miarę możliwości technicznych i dysponowania odpowiednią ilością czasu. Usługi te są świadczone odpłatnie.

III. Cena.

1. Cena ustalana jest każdorazowo w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.

2. Podstawą określenia ceny jest cennik towarów i usług Sprzedawcy obowiązujący w dniu przyjęcia zamówienia. Ceny wskazane w cenniku określone są w kwotach netto. Cennik udostępniony jest na prośbę Kupującego.
3. Jeżeli wystąpią nieprzewidziane okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny (wzrost ceł, podatków, zmiana kursu waluty, zmiana cen surowców, zmiana cen producenta lub inne), Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, po przesłaniu oferty. Wówczas oferowana cena zostanie podniesiona do ceny minimalnej określonej w cenniku za dany produkt.

4. Cena podana w ofercie Sprzedającego obowiązuje w terminie w niej wskazanym, z zastrzeżeniem pkt 2 tytułu III. Cena nie obejmuje kosztów związanych z transportem towaru z magazynu Sprzedawcy do miejsca wskazanego przez Kupującego. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią nieprzewidziane okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru, w szczególności podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedawca ma prawo do jednostronnego podwyższenia ceny towaru w stopniu uwzględniającym faktyczny wzrost poziomu jego czynników cenotwórczych.

3.Uprawnienie określone w ust. 3 przysługuje Sprzedawcy również w przypadku: wzrostu kosztów produkcji lub zakupu towaru w stosunku do cen z chwili zawarcia umowy.

IV. Warunki Płatności

1. Zapłata należności następuje po wystawieniu przez Sprzedawcę Kupującemu faktury VAT, w terminie wskazanym w fakturze.

2. Płatność winna być dokonana wyłącznie na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT

3. W przypadku braku ustalenia terminu w fakturze, zapłata należności winna nastąpić w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Kupującemu towaru. W przypadku Kupującego, który rozpoczyna współpracę ze Sprzedawcą, zapłata należności za trzy pierwsze zawarte umowy następuję w formie przedpłaty, przed realizacją zamówienia, niezwłocznie po wystawieniu faktury.

V. Realizacja zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia ustalany jest każdorazowo z Kupującym w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niezależnego od Sprzedawcy opóźnienia w dostawie towaru. W takiej sytuacji termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody. Sprzedawca informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.

VI. Prawo własności.

1. Prawo własności sprzedawanego towaru przechodzi na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedającego. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości.

VII. Dostawa

1. Dostawa następuje na koszt Kupującego. Sprzedawca, zleci profesjonalnemu podmiotowi transport towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego, według własnego wyboru, chyba że strony ustaliły inny sposób dostarczenia towaru.

2. W przypadku, gdy Kupujący osobiście odbiera towar, ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą załadowania towaru w magazynie Sprzedawcy na samochód Kupującego bądź przewoźnika świadczącego Kupującemu usługę transportową.

3. Utrata lub uszkodzenie towaru wydanego Kupującemu lub dostarczonego przez Sprzedawcę na miejsce przeznaczenia nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za sprzedany towar.

VIII. Gwarancja

1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany towar na okres 12 miesięcy.

2. W przypadku prowadników kablowych gwarancji podlega wyłącznie materiał, z którego wykonany jest produkt. Sprzedawca nie udziela gwarancji na kompletny system zmontowanego prowadnika wykonany przez Kupującego.

2. Gwarancja nie obejmuje również usterek, wad lub uszkodzeń towaru będących następstwem nieprawidłowej eksploatacji lub montażu

3. Kupujący zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Sprzedawcy o wadzie fizycznej towaru w terminie 7 dni od jej wykrycia, faksem, mailem lub listem poleconym. W przypadku podjęcia czynności zmierzających do naprawienia towaru przez Kupującego, bez zgody Sprzedawcy, Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji.

4. Strony zgodnie postanawiają, iż w związku z udzieloną gwarancją, wyłączone zostaje prawo skorzystania przez Kupującego z rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru

IX. Opóźnienia w wykonaniu umowy sprzedaży, odpowiedzialność.

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo naliczenia Kupującemu odsetek ustawowych, w przypadku opóźnienia się Kupującego z uregulowaniem całości lub części należności za towar lub usługę.

2. W razie, gdy Kupujący opóźnia się z terminowym uregulowaniem należności za jakąkolwiek fakturę wystawioną mu wcześniej przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się od wykonania wszelkich zawartych umów sprzedaży (z tym z wydaniem towaru Kupującemu) do czasu uregulowana przez niego zaległych należności wraz z należnymi odsetkami. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru również w przypadku, gdy opóźnienie wynika z nieterminowego dostarczenia towaru Sprzedawcy przez dostawcę (producenta) towaru.

4. Odszkodowanie za szkody wyrządzone niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest do wartości brutto zamówionego towaru.

X. Odstąpienie od umowy.

1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu trzech miesięcy od dnia jej zawarcia w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a dotyczących dostawcy towaru, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części. Sprzedawca, w takim przypadku, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie czternastu dni od zawarcia umowy.

3. Strony mogą odstąpić od umowy lub rozwiązać umowę, w każdym czasie, za porozumieniem, sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności

XI. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego. Wyłącza się jednocześnie stosowanie przepisów międzynarodowych.

2. W przypadku ewentualnego sporu, strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu polubownego ich rozstrzygnięcia w drodze bezpośrednich rokowań.

3. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.